เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก