เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ "บัณฑิตน้อย" ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรีียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก