ประกาศสอบราคาจ้าง/ซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2560) ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 8 สาย ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 1 โครงการ 14 สาย ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 2 สาย (1) ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 2 (2) ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองระกำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายประชาร่วมใจ 33 (สายริมคลองชัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายประชาร่วมใจ 6/2 (ซอยนายแจ้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำเหมืองตาตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย ภายในตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 1,3,4,7,8,10,11 คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายบ้านไร่ 8/4 หมู่ที่ 3 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง 4 หมู่ที่ 8 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาญจนา หมู่ที่ 11 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการท่อลอดเหลี่ยม ตันตาอินทร์ หมุ่ที่ 3,11 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมุ่ที่ 3 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1))คลิ๊ก

โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมุ่ที่ 7 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการขุดสระเก็บน้ำ ทุ่งคลองฉัตร์ หมุ่ที่ 10 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการขุดลอกคลองลำไนย์ หมู่ที่ 10 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบ้านไร่ จำนวน 17 สาย หมุ่ที่ 1,2,4,5,7,8,9,11 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) หน้า 1 หน้า 2

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลบ้านไร่ จำนวน 8 สาย หมุ่ที่ 3,4,5,7,11 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) หน้า 1 หน้า 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คลิ๊ก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบายน้ำระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ บ้านดอนจันทร์ หมู่ที่ 4 และบ้านบุ่งสัก หมู่ที่ 8 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล์กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ประกาศ ราคากลาง

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมป้าย (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)) คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมุ่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์บำรุง หมุ่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว อบต.หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านไร่ 3,4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองชัด
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก
คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพง-บ้านปากคลองแห้ง หมู่ที่ 9 บ้านนาพง ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เลขที่ E1/2558 การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตามแบบ สถ.ศพด.3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านไร่ 4 (สายในดอน) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าที่ทำการอบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 7 คลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิ๊ก

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านไร่ใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ภายในตำบลบ้านไร่ จำนวน 53 สาย คลิ๊ก

 

 

หน้าต่อไป