กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการสร้างรักสร้างพลังให้ผู้พิการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการคัดแยกขยะและการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในชุมชน คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ บริเวณวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5,3,7,1 และ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและจิตอาสาตำบลบ้านไร่ ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของนางประนอม มีสุโข ผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ "บัณฑิตน้อย" ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรีียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน "การทำขนมไทย" ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ในงานพิธีการ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมรอยยิ้มผู้สูงวัย ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นการส่งเสริมความมีระเบียบ วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยพาเด็กนักเรียนปฐมวัยพร้อมผู้ปกครองทัศนศึกษา ณ สนามบินสุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายบุญมา บัวกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และจิตอาสาตำบลบ้านไร่ รวมพลังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าบริเวณวัดบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนายเสน่ห์ พุ่มกลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 (สายศาลากลางหมู่บ้าน)ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาขีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่านธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายนัยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณะและเก็บขยะในบริเวณเขตตำบลบ้านไร่ เพื่อทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560 (การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับอำเภอศรีสำโรง ชุดประสานงานที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี รายนางฉลอง น้อยบุตร ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการผู้สูงอายุ ราย นายสงัด พุ่มมาก ม.11 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุ ราย นายแรม ปลดทิ้ง ม.8 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำโดย พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลบ้านไร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

วันที่ 22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

วันที่ 13 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวัน คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ และทหารชุดประสานงานที่ 3 กองกำลังรักษาความสงบ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกันช่วยสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ นางรัง อินทร์ปราง หมู่ 6 ตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ สนง.ที่ดิน จ.สุโขทัย สาขาศรีสำโรง ดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกบริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 โดยมีชุดประสานงานที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย (โครงการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยการผูกผ้าและการจัดจีบผ้า) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้นเพื่อประชาชนชาวไทย "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยจัดกิจกรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ โดยนายไพรัช เทียนบุตร นายก อบต.บ้านไร่ นายองอาจ บัวกล้า รองนายก อบต.บ้านไร่ พันจ่าเอกวิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัด อบต.พร้อมด้วยรองปลัด อบต. ผอ.กองช่าง ผอ.กองสวัสดิการสังคม และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกับ สนง.ที่ดิน อ.ศรีสำโรง ดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณลำเหมือง ม.8 และบริเวณคลองพม่า ม.1,2 จากข้อร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณะโดยมี ชปส.3 อ.ศรีสำโรง(พัน.ชบร.23.3)เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับรางวัลพนักงานส่วนตำบลดีเด่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (ฝึกอบรมซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คลิ๊ก

ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

อบต.บ้านไร่ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (กิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อมแม่")ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 ตำบลเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจ สุโขทัยเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังน้ำท่วม คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอศรีสำโรง มอบพันธุ์ปลาให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คลิ๊ก

 

กลับหน้าหลัก