กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 23 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลบ้านไร่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

วันที่ 22 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

วันที่ 13 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวฬุวัน คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ และทหารชุดประสานงานที่ 3 กองกำลังรักษาความสงบ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมกันช่วยสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ นางรัง อินทร์ปราง หมู่ 6 ตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ สนง.ที่ดิน จ.สุโขทัย สาขาศรีสำโรง ดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีที่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการบุกรุกบริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 โดยมีชุดประสานงานที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย (โครงการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยการผูกผ้าและการจัดจีบผ้า) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้นเพื่อประชาชนชาวไทย "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยจัดกิจกรรมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ โดยนายไพรัช เทียนบุตร นายก อบต.บ้านไร่ นายองอาจ บัวกล้า รองนายก อบต.บ้านไร่ พันจ่าเอกวิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัด อบต.พร้อมด้วยรองปลัด อบต. ผอ.กองช่าง ผอ.กองสวัสดิการสังคม และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกับ สนง.ที่ดิน อ.ศรีสำโรง ดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินบริเวณลำเหมือง ม.8 และบริเวณคลองพม่า ม.1,2 จากข้อร้องเรียนการบุกรุกที่สาธารณะโดยมี ชปส.3 อ.ศรีสำโรง(พัน.ชบร.23.3)เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนรินทร์ จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้รับรางวัลพนักงานส่วนตำบลดีเด่น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (ฝึกอบรมซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คลิ๊ก

ส่วนสวัสดิการสังคม อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 คลิ๊ก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558

อบต.บ้านไร่ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (กิจกรรม Bike for Mom "ปั่นเพื่อมแม่")ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคี 4 ตำบลเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมใจ สุโขทัยเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมงานวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี หลังน้ำท่วม คลิ๊ก

อบต.บ้านไร่ ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอศรีสำโรง มอบพันธุ์ปลาให้แก่ราษฎรในตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 คลิ๊ก

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คลิ๊ก

 

กลับหน้าหลัก