ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 เรื่อง คลิ๊ก
1.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3.เรื่่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1 - 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 คลิ๊ก

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ คลิ๊ก

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

จ้างตามภาตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2556 คลิ๊ก

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย ประจำปี 2556 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คลิ๊ก

ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

ประกาศ รับขึ้นทะเบียน ผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

กลับหน้าหลัก