ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 2) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 3) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 4) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 5) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 6) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 7) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 8) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 9) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 10) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560 (หมู่ที่ 11) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศ รายชื่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่างสายงาน ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 3 เรื่อง คลิ๊ก
1.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3.เรื่่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559 หมู่ที่ 1 - 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 คลิ๊ก

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ คลิ๊ก

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

จ้างตามภาตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า คลิ๊ก

แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2556 คลิ๊ก

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย ประจำปี 2556 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

การคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น คลิ๊ก

ประกาศ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

ประกาศ รับขึ้นทะเบียน ผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิ๊ก

กลับหน้าหลัก