ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน          
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาตำบล

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
การติตตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
แผนอัตรากำลัง

หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

การจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านไร่

ประวัติการจัดตั้งกองทุนฯ
โครงสร้างกองทุนฯ

วัตถุประสงค์
ระเบียบกองทุนฯ
แผนการบริหารจัดการกองทุนฯ
กิจกรรมกองทุนฯ
การประเมินกองทุนฯ

กฏหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวง
ข้อมูลควรรู้
มาตรฐานการบริหาร
ข้อมูลด้านช่าง
Link หน่วยงานตำบล
รร.บ้านไร่พิทยาคม
สภ.บ้านไร่

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด
7 มีนาคม 2561

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ คลิ๊ก
1.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3.เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (หมู่ที่ 1 - 11)ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 หน้า 1 หน้า 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวน 8 สื่อ ได้แก่ คลิ๊ก
- โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลูกมีน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม
-
โภชนาการหญิงให้นมบุตร เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
-
อาหารทารกอายุ 6 เดือน กินวันละ 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารทารกอายุ 7 เดือน กินวันละ 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารทารกอายุ 8 เดือน กินวันละ 2 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารเด็กทารกอายุ 9-12 เดือน กินวันละ 3 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
โภชนาการเด็กอายุ 1-3 ปี สูงดีสมส่วน
-
โภชนาการเด็กอายุ 4-5 ปี สูงดีสมส่วน คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ คลิ๊ก
1.เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564
2.เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
3.เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คลิ๊ก

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คลิ๊ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ปรับราคาค่าหน่วยน้ำประปา คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บริการอินเทอร์เน็ตตำบลสำหรับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

AEC คืออะไร และจะมีผลกระทบกับไทยอย่างไร คลิ๊ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจ้าง/ซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนจันทร์ 1 (ซอยตาพลั้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ ประกาศ สรุปราคากลาง แบบถนนและป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.51-018 สายบ้านไร่ 8 ทับ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง รายละเอียดโครงการ แบบถนนและป้ายประชาสัมพันธ์

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 8 สาย ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 1 โครงการ 14 สาย ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง จำนวน 2 สาย (1) ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองกลางบ้าน หมู่ที่ 2 (2) ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองระกำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายประชาร่วมใจ 33 (สายริมคลองชัด) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายประชาร่วมใจ 6/2 (ซอยนายแจ้) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองกระพี้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำเหมืองตาตุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพัฒนา 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ 12 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย ภายในตำบลบ้านไร่ หมู่ที่ 1,3,4,7,8,10,11 คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ป.ป.ช.1)โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยพาเด็กนักเรียนปฐมวัยพร้อมผู้ปกครองทัศนศึกษา ณ สนามบินสุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายบุญมา บัวกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และจิตอาสาตำบลบ้านไร่ รวมพลังร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้าบริเวณวัดบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ออกเยี่ยมผู้ประสบภัย บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวนายเสน่ห์ พุ่มกลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายประชาร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 (สายศาลากลางหมู่บ้าน)ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมอาขีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีท่านธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอศรีสำโรง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" โดยดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะในบริเวณสายนัยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปาบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านไร่ ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดถนนสาธารณะและเก็บขยะในบริเวณเขตตำบลบ้านไร่ เพื่อทำความดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2560 (การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ภายใต้การปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่น จัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับอำเภอศรีสำโรง ชุดประสานงานที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี รายนางฉลอง น้อยบุตร ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย   คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการผู้สูงอายุ ราย นายสงัด พุ่มมาก ม.11 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุโขทัย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการผู้สูงอายุ ราย นายแรม ปลดทิ้ง ม.8 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำโดย พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คลิ๊ก

ดูทั้งหมด

แบบบ้านเพื่อประชาชน

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๕
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิ๊ก

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5568-5196
E-mail : banrai2005@hotmail.com

 


นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย
ภาพประวัติศาสตร

รวม Link ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล

Link อบต.สุโขทัย

อำเภอเมือง
อบต.บ้านสวน
อบต.บ้านกล้วย
อบต.เมืองเก่า
อบต.ปากแคว
อบต.บ้านหลุม
อบต.ยางซ้าย
อบต.ตาลเตี้ย
อบต.วังทองแดง

อำเภอศรีสำโรง

อบต.บ้านนา
อบต.วังใหญ่
อบต.วัดเกาะ
อบต.ทับผึ้ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อบต.สาามเรือน

อำเภอศรีสัชนาลัย

อบต.บ้านตึก
อบต.แม่สิน

อำเภอศรีนคร

อบต.ศรีนคร
อบต.หนองบัว
อบต.น้ำขุม

อำเภอกงไกรลาศ

อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
อบต.ท่าฉนวน

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อบต.กลางดง

อำเภอคีรีมาศ

อบต.หนองจิก
อบต.หนองกระดิ่ง

อำเภอบ้านด่านลานหอย

อบต.หนองหญ้าปล้อง
อบต.ลานหอย
อบต.วังน้ำขาว

ชมรม/สมาพันธ์/กลุ่ม
สมาพันธ์ปลัด
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
ไทยโพส
ผู้จัดการ
บางกอกโพส

เดลินิวส
มติชน
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
โพสทูเดย์
บริการออนไลน์