ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน          
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาตำบล

แผนยุทธศาตร์การพัฒนา อบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาสามปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
การติตตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต


หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม

การจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านไร่

ประวัติการจัดตั้งกองทุนฯ
โครงสร้างกองทุนฯ

วัตถุประสงค์
ระเบียบกองทุนฯ
แผนการบริหารจัดการกองทุนฯ
กิจกรรมกองทุนฯ
การประเมินกองทุนฯ

กฏหมายและระเบียบ
พระราชบัญญัติ
ระเบียบกระทรวง
ข้อมูลควรรู้
มาตรฐานการบริหาร
ข้อมูลด้านช่าง
Link หน่วยงานตำบล
รร.บ้านไร่พิทยาคม
สภ.บ้านไร่

 

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด
14 มิถุนายน 2562

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ คลิ๊ก
1.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
2.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
3.เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 (หมู่ที่ 1 - 11)ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ คลิ๊ก
1.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2.เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อันต้องมีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3.เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (หมู่ที่ 1 - 11)ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 หน้า 1 หน้า 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลิ๊ก

ประชาสัมพันธ์สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย จำนวน 8 สื่อ ได้แก่ คลิ๊ก
- โภชนาการหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลูกมีน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 2,500 กรัม
-
โภชนาการหญิงให้นมบุตร เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
-
อาหารทารกอายุ 6 เดือน กินวันละ 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารทารกอายุ 7 เดือน กินวันละ 1 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารทารกอายุ 8 เดือน กินวันละ 2 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
อาหารเด็กทารกอายุ 9-12 เดือน กินวันละ 3 มื้อ ควบคู่กับนมแม่
-
โภชนาการเด็กอายุ 1-3 ปี สูงดีสมส่วน
-
โภชนาการเด็กอายุ 4-5 ปี สูงดีสมส่วน คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ คลิ๊ก
1.เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564
2.เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
3.เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คลิ๊ก

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร คลิ๊ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ปรับราคาค่าหน่วยน้ำประปา คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บริการอินเทอร์เน็ตตำบลสำหรับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

AEC คืออะไร และจะมีผลกระทบกับไทยอย่างไร คลิ๊ก

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

ดูทั้งหมด

ประกาศสอบราคาจ้าง/ซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2562) ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
1.ประกาศ
2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ เลขที่ 1/2562
3.เอกสารแสดงราคากลาง (1) (2) (3)
4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.01)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2561) ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2561) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คลิ๊ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ(ดินลูกรัง,หินคลุก)ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561)คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ 1 (ซอยบ้านยายรวม) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ป.ป.ช.1 ป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.2561) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10 จำนวน 32 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบซ่อมแซมถนน แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนจันทร์ 1 (ซอยตาพลั้ง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 ประกาศ สรุปราคากลาง แบบถนนและป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ ป.ป.ช.1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 คลิ๊ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.51-018 สายบ้านไร่ 8 ทับ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประกาศ สรุปราคากลาง รายละเอียดโครงการ แบบถนนและป้ายประชาสัมพันธ์ แบบ ป.ป.ช.1

 

 

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำพิมเสนน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการฝึกอบรมทำสบู่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และจิตอาสาตำบลบ้านไร่ พร้อมใจร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและปลูกต้นไม้ บริเวณวัดแม่น้ำ หมู่ที่ 6 เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชนารี ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ร่วมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และจิตอาสาตำบลบ้านไร่ พร้อมใจร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บริเวณวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 และกำจัดวัชพืชคลองกลางบ้าน ตำบลบ้านไร่ เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อม พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บริเวณวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 และจัดขบวนแห่ฯ ในหมู่ที่ 1,2,3,5 และ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ "บัณฑิตน้อย" ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรีียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายบุญมา บัวกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พร้อม พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายชาญชัย มีกิจ กำนันตำบลบ้านไร่ นำสมาชิกสภา อบต.บ้านไร่ พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลบ้านไร่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสัการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านไร่ ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และประชาชนตำบลบ้านไร่ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ วัดบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมงานและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายไพรัช เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคนต้นแบบของสังคม คือ นางบุญนำ รักนาค ผู้บริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ จำนวน 1 งาน ณ ห้องประชุมสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง คลิ๊ก

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง คลิ๊ก

 

ดูทั้งหมด

แบบบ้านเพื่อประชาชน

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓ - ๒๕๔๕
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิ๊ก

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0-5568-5196
E-mail : banrai2005@hotmail.com

 


นายไพรัช เทียนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยวสุโขทัย
ภาพประวัติศาสตร

รวม Link ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล

Link อบต.สุโขทัย

อำเภอเมือง
อบต.บ้านสวน
อบต.บ้านกล้วย
อบต.เมืองเก่า
อบต.ปากแคว
อบต.บ้านหลุม
อบต.ยางซ้าย
อบต.ตาลเตี้ย
อบต.วังทองแดง

อำเภอศรีสำโรง

อบต.บ้านนา
อบต.วังใหญ่
อบต.วัดเกาะ
อบต.ทับผึ้ง
อบต.เกาะตาเลี้ยง
อบต.สาามเรือน

อำเภอศรีสัชนาลัย

อบต.บ้านตึก
อบต.แม่สิน

อำเภอศรีนคร

อบต.ศรีนคร
อบต.หนองบัว
อบต.น้ำขุม

อำเภอกงไกรลาศ

อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
อบต.ท่าฉนวน

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อบต.กลางดง

อำเภอคีรีมาศ

อบต.หนองจิก
อบต.หนองกระดิ่ง

อำเภอบ้านด่านลานหอย

อบต.หนองหญ้าปล้อง
อบต.ลานหอย
อบต.วังน้ำขาว

ชมรม/สมาพันธ์/กลุ่ม
สมาพันธ์ปลัด
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
ไทยโพส
ผู้จัดการ
บางกอกโพส

เดลินิวส
มติชน
คม ชัด ลึก
บ้านเมือง
โพสทูเดย์
บริการออนไลน์