ประวัติการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลเป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 มาตรา 47 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เล็งเห็นความสำคัญในสุขภาพของประชากรในตำบล จึงสมัครขอเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2551 ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2551 และได้รับการตอบรับการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าว จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก ในวันที่ 25 กันยายน 2551 จากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ
1.  คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ โดยมาจากหลายฝ่ายด้วยกัน จำนวน 16 คน
2.  ดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ ในชื่อบัญชี “ระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดสุโขทัย” จำนวน 1 บัญชี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 4 คน จากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลบ้านไร่ทั้งหมด 14 คนเป็นผู้ตรวจสอบดูแลและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีฯ ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 4 คน คือ
2.1  นายไพรัช   เทียนบุตร        นายก อบต.บ้านไร่      เป็นประธานกรรมการ
2.2  พ.จ.อ.วิชาญ  ช่วยเพ็ญ      ปลัด อบต.บ้านไร่       เป็นกรรมการ
2.3  นางดุษฎี  มีสุข             ผอ.รพ.สต.บ้านไร่      เป็นกรรมการ
2.4  นายมนตรี  ตองกลิ่น         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1        เป็นกรรมการ

โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจ่าย คือ คณะกรรมการฯ จำนวน 4 คน ผู้มีอำนาจเบิกจ่าย 3 ใน 4 คน และต้องมีประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นหนึ่งในผู้ลงนามเบิกจ่ายทุกครั้ง

3.  จัดสรรเงินสมทบเข้าบัญชีกองทุนฯ ในข้อ 2 ในอัตราส่วนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2552 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็น อบต. ขนาดกลางจะต้องสบทบเงินเข้ากองทุนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


จากนั้น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ระหว่าง "นายภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 2 พิษณุโลก กับ นายไพรัช  เทียนบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่" โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และผูกพันตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของการดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกันของ 2 องค์กร