โครงสร้างกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง

1

นายไพรัช   เทียนบุตร

ประธานกรรมการ

2

นายบุญมา   บัวกล้า

รองกรรมการ

3

นายมนตรี   ตองกลิ่น

รองกรรมการ

4

นางดุษฎี   มีสุข

กรรมการ

5

นายสุดใจ   นามประพันธ์

กรรมการ

6

นางปิยนันท์   เทียนบุตร

กรรมการ

7

นางสำราญ   ด้วงบาง

กรรมการ

8

นางสุภาพร  ราชอาสา

กรรมการ

9

นายขรรค์ชัย   จันทุ่ง

กรรมการ

 10

นายมงคล  คำเมือง

กรรมการ

11

นายวีระ  ผลสมบูรณ์โชค

กรรมการ

12

นางสวรรค์   วังทอง

กรรมการ

13

นางอรพิน  ศิริประโชติ

กรรมการ

14

นายบุญชอบ  จงกลม

กรรมการ

15

พ.จ.อ.วิชาญ   ช่วยเพ็ญ

กรรมการและเลขานุการ

16

นางสาวฉวีวรรณ  พงศทัต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ