กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

ปีงบประมาณ 2561

ประเภทที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ
(1) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านไร่ จำนวนเงิน 19,950 บาท
(2) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ ของ อบต.บ้านไร่ จำนวนเงิน 18,900 บาท
(3) โครงการอาหารปลอดภัยผู้บริโภคสุขใจ ของ รพ.สต.บ้านไร่ จำนวน 56,850 บาท

ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน - โครงการ

ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน - โครงการ

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ
(1)การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2561 จำนวนเงิน 3,000 บาท

(2)การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 จำนวนเงิน 3,200 บาท

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน - โครงการ

 

ปีงบประมาณ 2560

ประเภทที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 3 โครงการ
(1) โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวนเงิน 46,000 บาท
(2) โครงการหยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น Stop teen mom จำนวนเงิน 47,260 บาท
(3) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะโดยชุมชน จำนวน 49,920 บาท

ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ
(1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวนเงิน 39,750 บาท
(2)
โครงการอบรมควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ จำนวน 21,650 บาท

ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน 2 โครงการ
(1) โครงการศูนย์เด็กเล็ก ปลอดโรคฟันผุ ในเขตตำบลบ้านไร่ จำนวนเงิน 12,340 บาท
(2) โครงการเฝ้าระวังฟันผุเด็ก 0-3 ปีในชุมชน จำนวน 18,220 บาท

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 4 โครงการ
(1)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2559 จำนวนเงิน 3,400 บาท

(2)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2559 จำนวนเงิน 3,000 บาท
(3)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2560 จำนวนเงิน 3,000 บาท
(4)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2560 จำนวนเงิน 3,000 บาท

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน - โครงการ

ปีงบประมาณ 2559

ประเภทที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่์ จำนวน 2 โครงการ
(1)โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่ จำนวนเงิน 19,625 บาท
(2)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวนเงิน 49,500 บาท

ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ
(1)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวนเงิน 21,225 บาท

ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน 3 โครงการ
(1)โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก 0-3 ปี จำนวนเงิน 19,150 บาท
(2)โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการโดยใช้หลัก 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์)จำนวนเงิน 13,500 บาท
(3)โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านไร จำนวนเงิน 18,200 บาท

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 4 โครงการ
(1)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2558 จำนวนเงิน 3,600 บาท

(2)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2559 จำนวนเงิน 3,200 บาท
(3)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 จำนวนเงิน 3,000 บาท
(4)โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
จำนวนเงิน 34,000 บาท

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน - โครงการ

 

ปีงบประมาณ 2558

ประเภทที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่์ จำนวน 1 โครงการ
(1)โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่

ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ
(1)โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
(2)โครงการสร้างสุขภาพขี่จักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเภทที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน จำนวน 2 โครงการ
(1)โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
(2)โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก

ประเภทที่ 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 โครงการ
(1)การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ประเภทที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ
(1)โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ปีงบประมาณ 2557

ประเภทที่ 1 การสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ จำนวน 2 โครงการ

ประเภทที่ 2 การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ

ประเภทที่ 3 การสนับสนุนงบประมาณเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่ม,ชมรม, สมาคม) จำนวน 1 โครงการ

ประเภทที่ 4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ (ไม่เกินร้อยละ 10) จำนวน 2 โครงการ