ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

- ประกาศ

คู่มือประชาชน

- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

- การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภั

- การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

- การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

- การชำระภาษีบำรุงท้องที่

- การรับชำระภาษีป้าย

- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- การขอรับเงินช่วยพิเศษ(กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

- การยื่นคำขอติดมิเตอร์น้ำประปา

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

 

 

 

กลับหน้าแรก