พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกาเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ(ฉบับที่11) พ.ศ.2548 คลิ๊ก
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่7) พ.ศ.2548 คลิ๊ก
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 คลิ๊ก
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่9) พ.ศ.2547 คลิ๊ก

พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 คลิ๊ก
พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คลิ๊ก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 คลิ๊ก
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 คลิ๊ก
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ทางหลวง คลิ๊ก
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 คลิ๊ก
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 คลิ๊ก
พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิ๊ก
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 คลิ๊ก
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 คลิ๊ก
พ.ร.บ.การผังเมือง คลิ๊ก
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 คลิ๊ก
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 คลิ๊ก
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 คลิ๊ก
พ.ร.บ.ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522 คลิ๊ก