ข้อมูลด้านช่าง


การออกแบบโครงสร้างเสริมเหล็ก คลิ๊ก
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงใหม่) คลิ๊ก
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จากกระทรวงแรงงาน คลิ๊ก

แบบลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบล คลิ๊ก
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล (จังหวัดสุโขทัย) คลิ๊ก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 คลิ๊ก
สอบถามระยะทาง โดย กรมทางหลวงชนบท คลิ๊ก
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกภูมิภาคของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คลิ๊ก
แบบมาตรฐานระบบประปา รายการประมาณราคา รายละเอียดทั่วไป รายการเฉพาะแห่ง กรมทรัพยากรน้ำ คลิ๊กดูรายละเอียด
คู่มือ แบบฟอร์ม โครงการน้ำกินน้ำใช้ ของกรมทรัพยากรน้ำ คลิ๊ก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คลิ๊ก
โปรแกรมเสริมช่วยงานเขียนแบบ คลิ๊ก
ตารางค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร สำหรับราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 20-34.99 บาท/ลิตร คลิ๊ก
หลักเกณฑ์การถอดแบบปริมาณงานและวัสดุก่อสร้างเพื่อประมาณราคา คลิ๊ก

บัญชีอัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2548) คลิ๊ก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550 คลิ๊ก
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2549 คลิ๊ก
ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่าง คลิ๊ก
เกณฑ์ราคาค่าก่อสร้างทางน้ำ เขื่อน คลิ๊ก
เกณฑ์ราคาพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ คลิ๊ก
หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางในงานก่อสร้างของราชการ (Factor F) คลิ๊ก
ราคาวัสดุก่อสร้าง ประจำเดือน คลิ๊ก
มาตรฐานงานช่าง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง คลิ๊ก
สถิติการทำงานของช่าง คลิ๊ก
แบบใบแจ้ง ใบรับแจ้งและคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 คลิ๊ก
แบบบ้านเพื่อประชาชน คลิ๊ก

แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1 คลิ๊ก
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง คลิ๊ก
มาตรฐานอาคารประเภทที่ทำการของราชการ พ.ศ.2521 คลิ๊ก