มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า คลิ๊ก
มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน คลิ๊ก
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ คลิ๊ก
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก คลิ๊ก
มาตรฐานทางระบายน้ำ คลิ๊ก
มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย คลิ๊ก
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง คลิ๊ก
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน คลิ๊ก
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คลิ๊ก
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย คลิ๊ก
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด คลิ๊ก
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คลิ๊ก
มาตรฐานการควบคุมอาคาร คลิ๊ก
มาตรฐานการวางผังเมือง คลิ๊ก
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คลิ๊ก
มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน คลิ๊ก
มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน คลิ๊ก
มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ คลิ๊ก
ที่มาข้อมูล http://www.thailocaladmin.go.th/e_book/eb1/eb1.htm