แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ. 2562 - 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ปก
- ประกาศ
- รายละเอียด

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก