แผนอัตรากำลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561-2563)
- ประกาศ อบต.บ้านไร่ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
- ส่วนที่ 1
- ส่วนที่ 2

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าแรก