สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 

 

นางสาวอรทัย จุลบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 

 

 

นางศิริพร มีบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 

นางสาวนันท์นภัส ท้องฟ้า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

 

นายอภิชัย ปรากฎวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

 

นายอนุศาสตร์ ตุ่นใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

นายบุญเชิด จงกลม
นักการภารโรง

 

 

 

นายวิชาญ เทียนบุตร
พนักงานดับเพลิง

 

 

 

นายกล้าณรงค์ บุญทวี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

 

 

นางประครอง จิตนิยม
 แม่บ้าน