กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 


 

 

นางเสน่ห์ สุวรรณทา

ผู้อำนวยการกองคลัง


 

 

นางอารยา อำทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

 

นางวัชรี เทียนบุตร

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

 

 

นางสาวจารินี เขยพุดซา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นางสุมิตรา บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

 

นางสาวอารีรัตน์ เกตุขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้