กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

นางสาวเตชินี คุณาสวรรค์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

 

 

นายประสิทธิ์ ช่วยชูเผ่า
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

นางสาวสำราญ รื่นรส
คนงานประจำรถขยะ

 

 

 

นายเกษม รื่นรส
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ