กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

นางวรรณี สายด้วง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ เจ็กเหล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


 

 

นางสาวเจษฎาภรณ์ ขำพงษ์
ครู

 

 

 

นางสาววิลัยวรรณ น้อยเอี่ยม

ครู

 

 

 

นางสาวิตรี สุขชื่น
ผู้ดูแลเด็ก