กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 

 

 

 

พ.จ.ต.กมล เทียนบุตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

นางสาวสุมิตรา ใจตรง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน