สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 


 
นายธีระวัฒน์ วรรณบุตร
ประธานสภา อบต.

นายบำรุง เทียนบุตร
รองประธานสภา อบต.

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
เลขานุการสภา อบต.

นายชิน รื่นรส
นายธีระศักดิ์ สุขสัมพันธ์
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
     
(ว่าง)
นางสาวยุพาภรณ์ ปานมั่น
นายสมศักดิ์ อินหล่อ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
     
(ว่าง)
นายสมนึก นุเวที
นายชัยมูล มะลิวัลย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5นางสาวนิสากร ถ้วนคำ
นางสุภาพร ราชอาสา
นางสำราญ ด้วงบาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
     นายนเรศ บุญทวี
นางสวรรค์ วังทอง
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นายราเชน ภู่รพ
นายวีระ ผลสมบูรณ์โชค
นายโปรด สุวรรณโสม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
     


 
นายบรรเทา คเชนทร
 นางอำนวย ปานมั่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11

 

 

 

กลับหน้าหลัก