พนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 

 

 

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

     
           

 

 

นางสาวอรทัย จุลบุตร
นางเสน่ห์ สุวรรณทา
นายนรินทร์ จันทร์สิงห์
นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
นางวรรณี สายด้วง
พ.จ.ต.กมล เทียนบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
   
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

     

 

 

 

 

 

 

นางศิริพร มีบุญ
นางอารยา อำทำ
 นายทวีป สุขชื่น
(ว่าง)
นางสาวจารุวรรณ เจ็กเหล็ก
นางสาวสุมิตรา ใจตรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         

 

 

 

 
นางสาวนันท์นภัส ท้องฟ้า
นางวัชรี เทียนบุตร
 นายประเสริฐ บุญชู
(ว่าง)
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขำพงษ์
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
คนงานประจำรถขยะ
ครู
 
           

 

 

 
นายอภิชัย ปรากฎวงษ์
นางอารีรัตน์ อินทะรังษี
นายจำเนียร คำทอง
 นางสาวสำราญ รื่นรส
นางสาววิลัยวรรณ น้อยเอี่ยม
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 คนงานประจำรถขยะ
ครู
 
           

 
นายอนุศาสตร์ ตุ่นใจ
นางณัฏฐยา ยิ้มแสง
นางสุกัญญา ช่วยชูเผ่า
 นายเกษม รื่นรส
นางสาวิตรี สุขชื่น
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
           

       
(ว่าง)
นางสุมิตรา บุญมาก
       
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
       
           

       
นายบุญเชิด จงกลม
นางสาวอารีรัตน์ เกตุขาว
       
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       
           

         
นายวิชาญ เทียนบุตร
         
พนักงานดับเพลิง
         
           

         
นายกล้าณรงค์ บุญทวี
         
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
         
           

         
นางประครอง จิตนิยม
         
แม่บ้าน
         
           

 

 

 

กลับหน้าหลัก