พนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่


 

 

 

พ.จ.อ.วิชาญ ช่วยเพ็ญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

     
           

 

 

นางสาวอรทัย จุลบุตร
นางเสน่ห์ สุวรรณทา
นายนรินทร์ จันทร์สิงห์
นางสาวฉวีวรรณ พงศทัต
นางวรรณี สายด้วง
พ.จ.ต.กมล เทียนบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
   
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

     

 

 

 

 

 

 

นางศิริพร มีบุญ
นางอารยา อำทำ
 นายทวีป สุขชื่น
นางสาวเตชินี คุณาสวรรค์
นางสาวจารุวรรณ เจ็กเหล็ก
นางสาวสุมิตรา ใจตรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
         

 

 

 

 
นายอนุรักษ์ นาคแก้ว
นางวัชรี เทียนบุตร
 นายประเสริฐ บุญชู
นายประสิทธิ์ ช่วยชูเผ่า
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขำพงษ์
 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
คนงานประจำรถขยะ
ครู
 
           

 

 

 
นางสาวนันท์นภัส ท้องฟ้า
นางอารีรัตน์ อินทะรังษี
นายจำเนียร คำทอง
 นางสาวสำราญ รื่นรส
นางสาววิลัยวรรณ น้อยเอี่ยม
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 คนงานประจำรถขยะ
ครู
 
           

 
นายบุญเชิด จงกลม
นางสุมิตรา บุญมาก
นางสุกัญญา ช่วยชูเผ่า
 นายเกษม รื่นรส
นางสาวิตรี สุขชื่น
 
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ
 พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
ผู้ดูแลเด็ก
 
           

       
นายวิชาญ เทียนบุตร
นางสาวอารีรัตน์ เกตุขาว
       
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
       
           

         
นายกล้าณรงค์ บุญทวี
         
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
         
           

         
นางประครอง จิตนิยม
         
แม่บ้าน
         
           

 

 

 

กลับหน้าหลัก