การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564
รอบเดือนตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 5.1
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 6.1
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและอุปสรรค

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561 - 2564
รอบเดือนเมษายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและอุปสรรค

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560 - 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2560 - 2562 (ไตรมาส 1-2)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2559 - 2561 ( ไตรมาส 1-2 )
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2558 - 2560 ( ไตรมาส 1-2 )
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2557 - 2559 ( ไตรมาส 1-2 )
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2556-2558 ( ไตรมาส 1-2 )
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2555-2557 ( ไตรมาส 1-2 )
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554-2556
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2554
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
- ปัญหาและประโยชน์
- สรุปการดำเนินงาน

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2553
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ประกาศ
- รายละเอียด ไตรมาส 1,2
- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
- ปัญหาและประโยชน์
- สรุปการดำเนินงาน

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

- ปก
- แบบประเมิน
- ข้อ1-3
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 4
- ข้อที่ 5
- ข้อที่ 6
- ข้อที่ 7
-ปัญหาและประโยชน์

กลับหน้าแรก