วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่จะต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต (Thailand 4.10) ดังนี้

 “มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจดี การคมนาคมสะดวก  
มีความรู้ทันสมัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  8  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ   
2.1 การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว      
3.1 สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  
4.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่ และเป็นเมืองน่าอยู่
5.1 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
5.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 บริหารจัดการขยะมูลฝอย
5.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
5.5 งานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณีท้องถิ่น 
6.1 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และงานประเพณี
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
7.1 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน
7.3 งานพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7.4 พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
7.5 งานพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสตรวจสอบได้
8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและรักษาความสงบสุขของประชาชน  
8.1 สนับสนุนการปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด
8.2 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต
 2. เพื่อให้ประชาชนในสังคมมีการพัฒนาเอื้ออาทรแบบยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 3. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าและก่อสร้างอื่นๆ
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 5. เพื่อเป็นการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. เพื่อให้เกิดการผลิตพืชผัก  ผลไม้ ปลอดสารพิษ  และสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 7. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล
 8. เยาวชน/ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทัน
 9. ประชาชนมีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 10. ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคที่ได้มาตรฐาน
 11. เพื่อเป็นการพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว